چرا بچه من حرف گوش نمی ده ؟

انتظارات و خواسته شما از فرزندتون چیه؟

آیا به درستی انتظارات خودتون رو به کودک تون منتقل می کنید؟

ویدئوی زیر رو از دست ندید: