کودک و آسیب رسانه

 کودک و آسیب رسانه

فیلم بازی نامناسب برای کودک برنامه کودک نامناسب

 

 

آسیب رسانه هایی که به راحتی در اختیار فرزندانمان قرار دارد.

«قابل توجه پدر مادر های گرامی»