یادگیری نهفته چیست؟

یادگیری نهفته چیست؟

یادگیری نهفته یادگیری است که به عمل درنیامده. به عبارت دیگر امکان دارد یادگیری برای مدت قابل ملاحظه ای  بدون استفاده باقی بماند و بعدها در رفتار ظاهر گردد. این مفهوم به ما نشان می دهد انسانها حتی اگر برای چیزهایی که میبینند و میشنوند تقویت هم دریافت نکنند، یا در لحظه به آن آموزش نیاز پیدا نکنند،باز احتمال یادگیری وجود دارد بنابراین هر یک از ما باید کاملا مراقب رفتارها و عملکرد خود مقابل کودکان باشیم زیرا ذهن کنجکاو آنها مدام در حال تحریک است ویادگیری.