زندگینامه ون گوگ | پستی و بلندی های زندگی ون گوگ

ونسان ون گوگ که بود؟

ونسان ون گوگ یک نقاش پست امپرسیونیست بود که آثارش بر هنر قرن بیستم با زیبایی، احساسات و رنگ‌اش تأثیر گذاشت. او در طول زندگی خود از بیماری روانی رنج می برد و بی بضاعت و تقریباً ناشناخته ماند.