کودک و آسیب رسانه

 کودک و آسیب رسانه

آسیب رسانه هایی که به راحتی در اختیار فرزندانمان قرار دارد.

«قابل توجه پدر مادر های گرامی»